B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Porodični Magazin

OBRADA RIBE ZA PROMET

autor: Gomex | 22.02.2018
OBRADA RIBE ZA PROMET

Sa nutritivnog i zdravstvenog gledišta riba je za čovekovu ishranu vrlo vredna namirnica. Današnja potrošnja ribe u ishrani stanovništva u Srbiji ni izdaleka ne zadovoljava potrebe za tom kvalitetnom namirnicom. Ta se činjenica može objasniti, između ostalog, i prilično jednoličnom ponudom ribe na tržištu.

Naime, riba na tržište dolazi najčešće sveža ili obrađena na nekoliko načina, kao što su: smrznuta riba, cela ili u komadima (koji ponekad mogu biti panirani), konzervirana riba ili prerađena postupkom sterilizacije.

Riba prerađena tradicionalnim načinima prerade, kao što su soljenje, sušenje ili dimljenje, na tržištu je minimalno zastupljena.

Riba se, uglavnom, prerađuje u postrojenjima koja se nalaze blizu mesta njenog izlova. Međutim, danas postoji sve više pogona za preradu ribe na samim brodovima koji je i izlovljavaju iz otvorenih voda.

I u Srbiji bi slatkovodno ribarstvo imalo prerspektivu za dalji razvoj, ukoliko bi se ribarska gazdinstva odlučila da u okviru svojih proizvodnih kapaciteta razviju male pogone za preradu vlastite ribe koju su uzgojili tokom godine. Prerada bi se mogla organizovati preko zime, kada postoje mogućnosti preraspodele radne snage koja tada nije preopterećena proizvodnjom ribe i svim poslovima vezanim za ribnjak.  Razvitkom takve prerade uveliko bi se smanjio trošak prevoza žive ribe koji danas u velikoj meri učestvuje u formiranju cene završnog proizvoda.

Osnovni tehnološki postupci prerade ribe su fizičkog ili hemijskog karaktera. Fizički se pre svega odnosi na hlađenje, zamrzavanje, čuvanje ribe na ledu ili na niskim temperaturama. Hemijski postupci su: soljenje, salamurenje, dimljenje, mariniranje, delovanje visokim temperaturama uz dodatak začina i aditiva.

Kvalitetna i higijenski ispravna riba može da se dobije ako se sa njom, od momenta ulova pa sve do prodaje potrošaču, postupa pažljivo, savesno i znalački.

Proces prerade ribe kao i procesi prerade drugih vrsta namirnica treba da obezbede najbolji mogući kvalitet ribe koja izlazi na tržište, zdravstvenu ispravnost proizvoda i svođenje otpada pri proizvodnji na najmanju moguću meru, uz minimalno zagađenje životne sredine.