B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Porodični Magazin

Proizvodi životinjskog porekla

autor: Gomex | 12.04.2018
Proizvodi životinjskog porekla

Ukoliko postavimo pitanje potrošačima da li su bezbedniji proizvodi životinjskog ili biljnog porekla najčešće ćemo čuti odgovor da su manje bezbedni proizvodi životinjskog porekla.

Uprkos tako formiranom mišljenju, mnogobrojni izveštaji nam potvrđuju oboljenja/epidemije koje su nastale nakon konzumiranja dinja, paradajza ili zelene salate. Tako se može reći da vegetarijanac ili vegan može, podjednako kao i potrošač koji konzumira meso, mleko, da oboli od raznih alimentarnih infekcija.

Nedavno sprovedena istraživanja sugerišu da je konzumiranje povrća ponekad rizičnije nego konzumiranje svinjskog, goveđeg, živinskog mesa, jaja ili mleka i mlečnih proizvoda. S druge strane ustanovljeno je da je skoro jedna trećina oboljenja koja nastaju konzumiranjem proizvoda biljnog porekla povezana sa prethodnom unakrsnom kontaminacijom preko stajskog đubriva koje se koristi za đubrenje useva.

Moderna poljoprivreda se razvijala tako da se postigne kapacitet proizvodnje koji omogućava ishranu velikog broja ljudi i u isto vreme smanjuje potrebu za radnom snagom. Tako je praksa u proizvodnji hrane u svetu promenjena sa nivoa male, porodične proizvodnje kojom upravlja jedno domaćinstvo i gde je je zastupljeno više vrsta životinja (npr. živina, svinje, krave) do proizvodnje velikog kapaciteta gde se obavlja uzgoj jedne vrste životinja (npr. velike farme svinja, brojlera, tovnih junadi, ribnjaci).

Jedan od najčešćih metoda intenzivne farmske proizvodnje uključuje korišćenje zatvorenog objekta u kojem se obavlja uzgoj stotina ili hiljada životinja. Korišćenje zatvorenog objekta optimizuje mogućnost proizvođača da upravlja procesom uzgoja na jednom kontrolisanom prostoru. S druge strane, ovakav način farmske proizvodnje sa sobom donosi i potrebu za boljom organizacijom i kontrolom zdravlja životinja kako bi se umanjila mogućnost za pojavu bolesti i uvećala efikasnost radnih postupaka.

Stručnjaci koji se bave proizvodnjom i uzgojem životinja, odnosno proizvodnjom hrane životinjskog porekla smatraju da, bez obzira na metod uzgoja životinja koje se koriste za dobijanje mesa i mleka, human pristup i postupanje sa životinjama imaju najveći značaj. Dobro obrazovan proizvođač, svestan važnosti humanog  postupanja sa životinjama, sa dobro obučenim radnicima i modernim, savremenim objektima može da se uspešno bavi uzgojem životinja čije je meso/mleko namenjeno ishrani ljudi i to na način da svih 5 važnih aspekata dobrobiti životinja budu ispunjeni: slobodan pristup hrani i vodi, obezbeđenje neophodnog komfora (neposredno okruženje, zaklon, mesto za odmaranje), sprečavanje bola, povreda i bolesti, slobodno ispunjavanje ponašanja karakterističnog za vrstu životinje i eliminacija straha i stresa.

Današnji moderni proizvođači moraju da poseduju i osećanje poštovanja i ljubavi prema životinjama i da vole posao kojim se bave. Stoga se najbolji proizvođači odnose prema životinjama koje uzgajaju sa poštovanjem, jer su izazovi sa kojima se suočavaju mnogobrojni tako da nezainteresovani proizvođač - menadžer ne bi mogao tako lako da ih prevaziđe.

Na kvalitet i bezbednost mesa u velikoj meri utiče i stres na farmi, tokom transporta do klanice, kao i u stočnom depou klanice. Naime prekomerni stres dovodi do umanjenja kvaliteta mesa (bledo, mekano, vodnjikavo meso), dok istovremeno dovodi do povećanja fekalnog izlučivanja patogenih bakterija (Salmonella, Campylobacter, verotoksična E. coli) koje mogu da kontaminiraju meso tokom procesa klanja, obrade i prerade. Stoga je veoma važno da se preduzmu sve neophodne mere i obezbede uslovi da životinje ne budu izložene prekomernom stresu i da se umanji bol i spreče moguća povređivanja. To se može postići humanim postupanjem prema životinjama i može da dovede do značajnog unapređenja kvaliteta i bezbednosti mesa.